Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
243
FOLIA.com.pl - Portal branżowyFOLIA.com.pl - Portal branżowy

Regulamin

Regulamin


1. Wprowadzenie

1.1. Portal bran�owy Folia.com.pl, zwany dalej Portalem, jest prowadzony przez firm� Interbag Sp. z o.o. zwan� dalej Administratorem.
1.2. Regulamin jest formďż˝ ustalenia zasad obowiďż˝zujďż˝cych Uďż˝ytkowników Portalu i Administratora.
1.3. Korzystanie z Portalu oznacza, �e U�ytkownik zapozna� si� z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowi�zuje si� do jego przestrzegania.

2. Ustalenia ogólne
2.1. Portal jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych lub zwiďż˝zanych z rynkiem folii.
2.2. Korzystanie z Portalu jest bezpďż˝atne. Administrator w ďż˝aden sposób nie obci��a Uďż˝ytkowników za korzystanie z dostďż˝pnych mechanizmów.
2.3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialnoďż˝ci za treďż˝ci dodawane przez Uďż˝ytkowników.
2.4. Rol� Administratora, jest prowadzenie dzia�a� maj�cych zapewni� �atwe korzystanie z Portalu wszystkim jego U�ytkownikom.
2.5. Administrator ma prawo do redakcji, skrótów, bďż˝dďż˝ usuniďż˝cia treďż˝ci dodanych przez Uďż˝ytkowników jeďż˝li:
- zawierajďż˝ elementy: zabronione przez prawo, obraďż˝liwe, wulgarne, naruszajďż˝ce prawa innych osób,
- zawieraj� odno�niki do innych stron internetowych lub maile, w miejscach nie wyznaczonych do ich umieszczania,
- nie s� umieszczone we w�a�ciwych dzia�ach Portalu, np. og�oszenia dotycz�ce sprzeda�y w dziale FORUM,
- nie s� zwi�zane z tematyk� Portalu.
2.6. Administrator nie ponosi ďż˝adnej odpowiedzialnoďż˝ci wynikajďż˝cej z usuniďż˝cia bďż˝dďż˝ edycji jakichkolwiek bezpďż˝atnych wpisów dokonanych przez Uďż˝ytkowników - nie dotyczy to usďż˝ug pďż˝atnych.
2.7. Administrator mo�e w dowolnym momencie zmieni� zapisy niniejszego Regulaminu.

3. Szczegóďż˝owe zasady korzystania z bezpďż˝atnej gieďż˝dy branďż˝owej.
3.1. Gie�da w zakresie swoich podstawowych funkcji jest bezp�atna.
3.2. Administrator mo�e usun�� lub edytowa� og�oszenie U�ytkownika (bez zmiany istoty jego tre�ci), bez powiadamiania U�ytkownika, gdy:
- og�oszenie nie ma zwi�zku z tematyk� Portalu, lub zwi�zek ten jest wysoce w�tpliwy, (np. oferta sprzeda�y farb w serwisie bran�y folii mo�e zosta� usuni�ta, pomimo faktu, �e ka�d� foli� mo�na pomalowa�),
- og�aszaj�cy posiada wi�cej ni� 40 aktywnych og�osze�, zamieszczonych w danym czasie na gie�dzie,
- og�oszenie zawiera w swojej zasadniczej tre�ci link do strony internetowej lub adres poczty elektronicznej,
- ogďż˝oszenie zawiera w swojej zasadniczej treďż˝ci dane, które powinny byďż˝ zamieszczone w formularzu adresowym,
- ogďż˝aszajďż˝cy zamieszcza seriďż˝ ponad 5 zblokowanych ogďż˝oszeďż˝ dotyczďż˝cych tego samego produktu lub usďż˝ugi, nawet jeďż˝li nieznacznie róďż˝niďż˝ siďż˝ o­ne swoimi parametrami,
- ogďż˝aszajďż˝cy zamieszcza to samo ogďż˝oszenie w kilku kategoriach np. (kupiďż˝ i wspóďż˝praca),
- dzia�ania U�ytkownika negatywnie wp�ywaj� na funkcjonowanie gie�dy.
3.3. Administrator mo�e usun�� ca�e konto U�ytkownika gie�dy wraz z wszystkimi zwi�zanymi z nim og�oszeniami, gdy:
- konto u�ytkownika nie jest wykorzystywane przez okres ponad 6 miesi�cy,
- U�ytkownik tworzy dodatkowe konta w celu omini�cia ogranicze� wynikaj�cych z punktu 3.2.
- Uďż˝ytkownik regularnie zamieszcza w swoich ogďż˝oszeniach treďż˝ci omówione w punkcie 3.2.
- U�ytkownik zamieszcza du�� ilo�� identycznych og�osze�,
- z winy U�ytkownika dojdzie do innych sytuacji, negatywnie wp�ywaj�cych na funkcjonowanie Portalu i zwi�zanej z nim gie�dy.

4. Polityka prywatno�ci
4.1. Dane osobowe Uďż˝ytkowników sďż˝ przetwarzane w celu realizacji funkcji serwisu. Osoby rejestrujďż˝ce siďż˝ w serwisie powinny mieďż˝ ďż˝wiadomo��, ďż˝e wprowadzajďż˝ swoje dane w celu ich czďż˝ciowego podania do publicznej wiadomoďż˝ci na stronie internetowej.
4.2. Rejestracja w serwisie jako nowy Uďż˝ytkownik lub wpisanie siďż˝ do katalogu firm  jest jednoznaczne z wyraďż˝eniem zgody na otrzymywanie wiadomoďż˝ci e-maili od Uďż˝ytkowników serwisu lub Administratora. Wiadomoďż˝ci wysďż˝ane do zarejestrowanych Uďż˝ytkowników sďż˝ sprawdzane w oparciu o sďż˝owa kluczowe i blokowane jeďż˝li noszďż˝ cechy SPAMu (niezamówionych ofert handlowych).
4.3. Administrator prowadzi aktywnďż˝ politykďż˝ majďż˝cďż˝ na celu ochronďż˝ adresów e-mail Uďż˝ytkowników serwisu, która polega na tym, ďż˝e:
- po wpisaniu adresu do katalogu firm, zostaje o­n ukryty a wiadomoďż˝ci sďż˝ wysyďż˝ane za poďż˝rednictwem formularza,
- po wpisaniu adresu e-mail do ogďż˝oszenia na gieďż˝dzie, jest o­n niewidoczny i sďż˝uďż˝y tylko do powiadamiania o nadejďż˝ciu odpowiedzi,
- po wpisaniu adresu e-mail w odpowiedzi na ogďż˝oszenie, jest o­n widoczny tylko dla osoby, która zamieďż˝ciďż˝a dane ogďż˝oszenie,
- adres e-mail i strona www sďż˝ zawsze ukryte przed innymi Uďż˝ytkownikami i mogďż˝ byďż˝ odsďż˝onione tylko na ďż˝yczenie danego Uďż˝ytkownika – opcja pďż˝atna.
4.4. Administrator moďż˝e wykorzystywaďż˝ adresy e-mail Uďż˝ytkowników z zachowaniem bardzo dalece posuniďż˝tego umiaru, w celu:
- informowania o zmianach w serwisie,
- informowania o nadej�ciu odpowiedzi na zamieszczone na gie�dzie og�oszenie,
- realizacji w�asnych dzia�a� marketingowych,
- informowania o ofercie klientów Portalu (tylko w sporadycznych wypadkach).
4.5. Ka�dy U�ytkownik ma prawo do wypisania si� z Portalu w dowolnym momencie przekazuj�c Administratorowi swoj� pro�b� na adres e-mail lub telefonicznie.
4.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoďż˝ci za zawarto�� innych stron internetowych, które sďż˝ po��czone z serwisem za pomocďż˝ odnoďż˝ników (linków).

5. Prawa autorskie
5.1. Prawa do uďż˝ywania, kopiowania i rozpowszechniania jakichkolwiek treďż˝ci i rozwiďż˝zaďż˝ autorskich dostďż˝pnych w Portalu podlegajďż˝ w szczególnoďż˝ci przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z póďż˝n. zm.).
5.2. Korzystanie z materiaďż˝ów/danych zawartych w Portalu, wymaga kaďż˝dorazowej pisemnej zgody Administratora lub ich autorów.Ostatnia aktualizacja: 2017.10.13

 

 

 

Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.